+381 (0)21 63 39 812

Programi lečenja se kreiraju i prilagođavaju aktuelnom statusu i potrebama konkretnog pacijenta, pri čemu se vodi računa da se isprate sve zakonitosti i faze oporavka od bolesti zavisnosti.

Preporučeni programi lečenja:

ALKOHOLIZAM

Bolničko lečenje – zbog povećanog rizika i mogućih komplikacija apstinencijalnog sindroma kod alkoholizma za najveći broj pacijenata je preporučena isključivo bolnička detoksikacija i psihofizička stabilizacija

Faza I lečenja detoksikacija i telesna stabilizacija
U zavisnosti od aktuelnog stanja pacijenta – trajanje 14-21 dan

Faza II lečenja-bolnička psihofizička stabilizacija
Produženi stacionarni boravak od 7- 14 dana nakon detoksikacije
Intezivan psihoterapijski program u stacionarnim uslovima, koji pomaže pacijentu da se u bezbednim uslovima psihofizički stabilizuje, distancira od alkohola i motiviše za nastavak borbe protiv bolesti.

Faza III lečenja–dnevna bolnica-porodična terapija
Trajanje ove faze lečenja je 4-6 nedelja u zavisnosti od napredovanja i postignutih rezultata pacijenta.
Ovaj deo terapije podrazumeva zajednički svakodnevni dolazak pacijenta i saradnika u lečenju u bolnicu (ponedeljak-petak) ili min. 3 puta nedeljno sa ciljem održavanja stabilnog stanja pacijenta, rešavanja porodičnih problema proisteklih iz bolesti zavisnosti, kao i osnaživanja pacijenta i članova porodice za dalji nastavak borbe protiv bolesti.

alternativa:
Individualni psihoterapijski program

Faza IV lečenja - produžena grupna ili individualna terapija
Trajanje ove faze lečenja zavisi od postignutih rezultata pacijenta, i postoje značajne individualne razlike. Preporučeni ( „uslovni“) vremenski okvir je godinu dana.
Ovaj deo terapije podrazumeva dolazak na grupne/individualne terapijske razgovore sa saradnikom u lečenju 1 put nedeljno (posle određenog vremena 1 put u 2 nedelje, pa 1 put u mesec dana,…), sa ciljem prevencije recidiva, rešavanja preostalih posledica bolesti i potpune resocijalizacije pacijenta.

Tokom svih faza lečenja preporučuje se simptomatska medikamentozna terapija, kao i podrška blokatora Esperala u vidu tableta ili injekcije sa produženim delovanjem od 28 dana.