+381 (0)21 63 39 812

Programi lečenja se kreiraju i prilagođavaju aktuelnom statusu i potrebama konkretnog pacijenta, pri čemu se vodi računa da se isprate sve zakonitosti i faze oporavka od bolesti zavisnosti.

Preporučeni programi lečenja:

NARKOMANIJA

Godišnji program lečenja- najefikasniji program lečenja ustanove koji u potpunosti prati sve zakonitosti oporavka od bolesti zavisnosti
Bolničko lečenje (preporuka) - detoksikacija i stabilizacija pacijenta u bolničkim uslovima pod kontrolom Tima bolnice. Bezbednije i komfornije za pacijenta, manje stresno za porodicu. Za određeni broj pacijenata jedini efikasan način za uspostavljanje apstinencije i stabilizaciju.

Faza I lečenja - detoksikacija
Detokskacija od heroina – trajanje min. 7 dana
Detoksikacija od metadona, buprenorfina - trajanje 10-14 dana

Faza II lečenja- bolnička psihofizička stabilizacija
Produženi stacionarni boravak od 7- 21 dan nakon detoksikacije
Intezivan psihoterapijski program u stacionarnim uslovima, koji pomaže pacijentu da se u bezbednim uslovima psihofizički stabilizuje, distancira od PAS i motiviše za nastavak borbe protiv bolesti.

alternativa:
Dnevnobolnička / ambulantna detoksikacija - pacijent boravi u bolnici na terapiji (infuzije) nekoliko sati u toku dana (dnevnobolnička detoksikacija) ili dolazi u bolnicu samo po medikamente i na lekarsku kontrolu (ambulantna detoksikacija), a nakon toga ide kući sa saradnicima u lečenju, poštujuci određena terapijska pravila.
Zahteva visok nivo saradljivosti i motivisanost pacijenta, kao i angažovanosti porodice u lečenju. Za određeni broj pacijenata ovakav vid lečenja je kontraindikovan (npr. neuspešni raniji pokušaji dnevnobolničkog lečenja, visok nivo razvijenosti bolesti (žudnje), značajne sekundarne telene posledice, niska motivisanost i saradljivost pacijenta, porodični uslovi,...). Procenu adekvatnosti ovakvog vida terapije vrši Tim bolnice na pregledu u bolnici.
Trajanje detoksikacije u dnevnobolničkim/ambulantnim uslovima 7-14 dana

Faza III lečenja – dnevna bolnica-porodična terapija
Trajanje ove faze lečenja je 4-6 nedelja u zavisnosti od napredovanja i postignutih rezultata pacijenta.
Ovaj deo terapije podrazumeva zajednički svakodnevni dolazak pacijenta i saradnika u lečenju u bolnicu (ponedeljak-petak) ili min. 3 puta nedeljno sa ciljem održavanja stabilnog stanja pacijenta, rešavanja porodičnih problema proisteklih iz bolesti zavisnosti, kao i osnaživanja pacijenta i članova porodice za dalji nastavak borbe protiv bolesti.

alternativa:
Individualni psihoterapijski program

Faza IV lečenja-produžena grupna ili individualna terapija
Trajanje ove faze lečenja zavisi od postignutih rezultata pacijenta, i postoje značajne individualne razlike. Preporučeni („uslovni“) vremenski okvir je godinu dana.
Ovaj deo terapije podrazumeva dolazak na grupne/individualne terapijske razgovore sa saradnikom u lečenju 1 put nedeljno (posle određenog vremena 1 put u 2 nedelje, pa 1 put u mesec dana,…), sa ciljem prevencije recidiva, rešavanja preostalih posledica bolesti i potpune resocijalizacije pacijenta.
Tokom svih faza lečenja preporučuje se simptomatska medikamentozna terapija, kao i podrška blokatora Nalorexa (kod zavisnosti od opijata) u vidu tableta, injekcije sa produženim delovanjem od 28 dana ili implanta u trajanju od 3 ili 6 meseci.