+381 (0)21 63 39 812

Principi efikasnog lečenja bolesti zavisnosti (prvi deo)

 

1. Zavisnost je složena, ali izlečiva bolest koja utiče na mozak i ponašanje osobe. Droge menjaju strukturu i funkciju mozga, što dovodi do promena koje opstaju dugo nakon prestanka zloupotrebe droga. Ovo može objasniti zašto su zavisnici u riziku za recidiva čak i nakon dužeg perioda apstinencije i pored saznanja o potencijalno razornim posledicama droga.

 

2. Ne postoji jedinstven pristup u lečenju koji je pogodan za svakoga. Lečenje zavisi od vrste droge i karakteristika pacijenata. Usklađivanje uslova lečenja, intervencija i usluga sa specifičnim problemima i potrebama pacijenta je od ključnog značaja za njegov ili njen krajnji uspeh u povratku u zdravo funkcionisanje u porodici, na radnom mestu, i u društvu.

 

3. Lečenje treba da bude lako dostupno. Zbog toga što su zavisnici često nesigurni oko započinjanja lečenju, dostupnost kvalitetnih usluga u trenutku kada su zavisnici spremni za lečenje je od velike važnosti. Potencijalni pacijenti mogu odustati od lečenja ako lečenje nije odmah dostupno ili lako dostupno. Kao i kod drugih hroničnih bolesti, što se ranije pristupi lečenju tokom procesa razvoja bolesti, to je veća verovatnoća izlečenja.

 

4. Efikasno lečenje treba da ima odgovor na brojne potrebe pojedinca, a ne samo na njegovu ili njenu zloupotrebu doga. Da bi bilo efikasno, lečenje treba da uzme u obzir rešavanje problema zloupotrebe droga i sve povezane medicinske, psihološke, socijalne, profesionalne i pravne probleme. Takođe je važno da lečenje bilo prilagođeno uzrastu, polu, nacionalnoj pripadnosti i kulturi iz koje pojedinac dolazi.

 

5. Ostajanje u lečenju adekvatan vremenski period je od ključnog značaja za njegov uspeh. Odgovarajuće trajanje lečenja za određenog pacijenta zavisi od vrste i stepena problema i njegovih potreba. Istraživanja pokazuju da je većini zavisnika potrebno najmanje 12 meseci u lečenju kako bi značajno povećali verovatnoću trajnog prestanka zloupotrebe droga, kao i da se najbolji rezultati javljaju sa dužim trajanjem lečenja. Oporavak od bolesti zavisnosti je dugotrajan proces i često zahteva više epizoda lečenja. Kao i kod drugih hroničnih bolesti, recidivi, odnosno ponovna zloupotreba droga mogu se dogoditi i znak je da lečenje treba nastaviti ili drugačije postaviti. Zbog toga što pojedini pacijenti prerano napuštaju lečenje, programi lečenja treba da obuhvataju i strategije za veće angažovanje pacijenata i njihovo duže zadržavanje u lečenju.

 

6. Kognitivno-bihejvioralna terapija koja uključuje pojedinca, porodicu ili grupno savetovanje je najčešće korišćen oblik lečenja bolesti zavisnosti. Lečenje uključuje rad na motivisanju pacijenta da promeni svoje ponašanje, obezbeđivanje motivacije za apstinenciju, izgradnju veština za odupiranje zloupotrebi droga, uvođenje konstruktivnih i nagrađujućih aktivnosti umesto aktivnosti povezanih sa zloupotrebom droge, poboljšanje sposobnosti rešavanja problema  i omogućavanje boljih međuljudskih odnosa . Isto tako, učešće u grupnoj terapiji i drugim programima vršnjačke podrške tokom i nakon tretmana može da doprinese održavanju uspešne apstinencije.

 

7. Medikamenti odnosno lekovi su važan element lečenja većine pacijenata, naročito u kombinaciji sa psihoterapijom. Na primer, Buprenorfin i Naltrexon su efikasni u pomaganju zavisnicima od heroina i drugih opijata da stabilizuju svoje živote i smanje rizik od recidiva (povratka u problem). Campral i Esperal su efikasni lekovi za lečenje zavisnosti od alkohola.

Kategorija